Nieuwsbrief Zonnecoöperatie West-Friesland 26 oktober 2020

Onderstaande nieuwsbrief is op 26 oktober 2020 naar de leden en belangstellenden van de Zonnecoöperatie West-Friesland verstuurd.

Onderwerpen:

  • Algemene informatie
  • Nog beperkt aantal certificaten voor Stedebroec / Hoogkarspel / Venhuizen / Hem beschikbaar
  • Elektrische deelauto’s Hoogkarspel
  • Warmtenet stand van zaken voor Enkhuizen
  • Zonneweide project

Op donderdag 22 oktober is de jaarvergadering geweest. Er is dit jaar gekozen om dit ‘digitaal’ te doen. Dit in verband met de beperkingen die er zijn door het corona virus. De vergadering is prima verlopen er waren ruim voldoende leden aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen en de gebruikelijke jaarstukken te kunnen accorderen. Een belangrijk agendapunt was een voorstel voor verbreding van de doelstellingen van de coöperatie. Resultaat van de vergadering is dat wij nu meer ruimte van de leden hebben gekregen om onze aangepaste doelstellingen te kunnen behalen. Naast zonnepanelen op daken zijn er nu mogelijkheden om onderzoek te doen naar meerdere duurzame oplossingen zoals; zonneweide ’s, warmtenetten, opslag van energie en het elektrische-deel auto project kan nu verder worden uitgevoerd. Een aantal projecten wordt verder in de nieuwsbrief toegelicht.

Voor de leden die afgelopen maanden Zonnecertificaten hebben gekocht is goed nieuws te melden. Het project verloopt naar wens, de zonnepanelen voor beide daken zijn besteld. De planning is dat deze na 15 november worden geplaatst. Beide projecten kunnen dan ruim voor 1-1-2021 afgerond worden en de productie van elektra is dan opgestart. De huidige regeling van de postcoderoos regeling zal worden toegepast. Dat betekent dat deelnemers 15 jaar lang deelnemen waarbij de productieopbrengst en energiebelasting wordt verrekend. 

Vanuit regionale energie strategie (de RES) is er veel draagvlak voor de activiteiten van de Zonnecoöperatie. De stippen op de horizon zijn gezet en als Zonnecoöperatie kunnen we daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Als Zonnecoöperatie zijn wij steeds op zoek naar nieuwe daken, er liggen veel kansen. Op de jaarvergadering is door wethouder Broeders benadrukt dat in onze regio veel (ongeveer 500 hectare) potentie is voor zonnepanelen op daken. Bij 10% benutting is dat goed voor zo’n 20.000 panelen á 300 kWh is gelijk aan 6 miljoen kWh en dat is goed voor 2.000 woningen met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh. Op dit moment zijn wij met meerdere partijen in gesprek om daken beschikbaar te krijgen. Zowel gemeenten, woningverhuurders en zorgdienstverleners en bedrijven die beschikken over een geschikt dak. Het dak Interpack en het dak DWB Aannemers zijn voorbeelden die in 2020 gerealiseerd zijn.  Het zijn lange lopende trajecten. In veel gevallen zijn er meerdere partijen die mee moeten werken. Over het algemeen zijn partijen zeer enthousiast, alleen de afstemming kost veel tijd. Bij particuliere daken is dat sneller.

In 2021 of later zal er een wijziging komen voor de postcoderegeling. Hoe die er precies uit gaan zien is nog onvoldoende bekend om er nu al veel over te kunnen zeggen. Als bestuur hebben wij het vertrouwen dat de regeling nog steeds een regeling is waarin deelnemers zekerheden hebben. De doelen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en CO2 reductie worden gehaald. Het geïnvesteerde kapitaal komt terug met een redelijk rendement. Daarnaast wordt de regeling eenvoudiger uitvoerbaar voor de Zonnecoöperatie en krijgen de leden meer vrijheid in het kiezen van energieleverancier.

Nog beperkt aantal certificaten voor Stedebroec / Hoogkarspel / Venhuizen / Hem beschikbaar

Van het project DWB in Hem zijn nog aantal certificaten te koop die helaas niet in postcode van Enkhuizen of Andijk kunnen worden aangeboden. Postcodes die hiervoor in aanmerking komen zijn die van Stedebroec, Hoogkarspel, Venhuizen en Hem. Mocht u belangstelling hebben voor een van beide dan kunt u contact met ons opnemen.

Elektrische deelauto’s Hoogkarspel

Het project om in Hoogkarspel elektrische deelauto’s te gaan plaatsen loopt voortvarend. Er is een heel constructief overleg met de gemeente Drechterland en met MRAe die voor de laadpalen moet zorgen. We hebben overeenstemming over 3 locaties in de kern waar parkeer- en oplaadpunten kunnen komen. In november en december gaan we uitvoerig publiciteit zoeken en houden we een enquête bij alle inwoners om na te gaan hoe groot het draagvlak is om mee te doen. Vanaf begin november staat alle informatie op de website van de Zonnecoöperatie West-Friesland.

Warmtenet  stand van zaken Enkhuizen

We hebben een brief rondgestuurd in de straten De Gouw en Kweekwal om te peilen of er interesse was om aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt met overschotwarmte van Karel Bolbloemen om zodoende de  uitstoot van CO2, die de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering, te verminderen. Dit was positief ontvangen en heeft geresulteerd in een kleine bijeenkomst waarbij Ad Verhage, een bewoner van De Gouw zijn ideeën kenbaar heeft gemaakt. Hieruit was o.a. naar voren gekomen dat Bert Karel van Karel Bolbloemen beschikt over een WKO installatie (warmte koude opslag), die hij bereid is te delen met de wijk. Deze WKO installatie wordt door Karel Bolbloemen gebruikt voor de koelcellen waarbij warmte vrijkomt. Hierna is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de gemeente SED, KODI en VEINH aanwezig waren, waarbij er een presentatie werd gehouden door Rutger Bergboer van Energiek Nagele, over wat er zoal komt kijken bij een dergelijk project. Er is een offerte aangevraagd bij het bedrijf KODI, KODI is betrokken bij het Weardse Circuit in Heerhugowaard waar zij zelf een warmtenet heeft aangelegd en ook beheerd, met de afvalwarmte van een azijnfabriek.

Er is een subsidie aanvraag onderweg naar de provincie NH, hiermee gaan we een haalbaarheid studie laten uitvoeren. Hieruit moet gaan blijken hoeveel woningen van warmte kunnen worden voorzien, en hoeveel warmte nog zou kunnen worden toegevoegd met behulp van andere warmtebronnen, te denken valt aan kaswarmte, aquathermie of met behulp van thermische zonnepanelen. Tevens moet worden onderzocht of dit mogelijk is met een ultra lage temperatuur netwerk (16 graden voor zowel warmte als koude levering) of dat er een hogere temperatuur nodig is. In de wijk zelf en/of in iedere woning komt dan een booster om de temperatuur te verhogen en geschikt te maken om de woningen op de gewenste temperatuur te kunnen verwarmen.

Pas als uit de haalbaarheid studie blijkt dat een dergelijk project kans van slagen heeft, gaan we de bewoners van de betreffende wijken informeren. Als de deelname bereidheid groot genoeg is kunnen we gaan nadenken over de financiering van het project. Subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die via de gemeente moet worden aangevraagd, is hierbij een noodzaak, zonder subsidie heeft een dergelijk project een onrendabele top, de lage prijs van het aardgas op dit moment is daarvan de oorzaak. Een lening bij een bank is de volgende stap, deze lening moet dan over 15-30 jaar worden afgelost uit de jaarlijkse bijdragen die de bewoners betalen voor het gebruik van het warmtenet of uit de verkoop van certificaten.

Er is een nieuwe warmtewet 2.0 in de maak, hierin wordt het mogelijk gemaakt dat lokale initiatieven (mede)eigenaar kunnen zijn van een klein warmtenet in eigen wijk.

Warmte van West-Friezen voor West-Friezen, Rein van Straaten, vice voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland kwam met deze slagzin. Dit is ook het motto van “Energie Samen” (Buurtwarmte), een landelijke organisatie die is opgericht om de 150 burger initiatieven, energiecoöperaties, te helpen en te ondersteunen in het ontwikkelen van warmte projecten in samenwerking met gemeenten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen, heeft aan de klimaat tafel bedongen dat burgers voor 50%  gaan deelnemen in lokaal eigendom. Dit naar het Deense model, Denemarken heeft geen aardgas en is 50 jaar geleden tijdens de oliecrisis al zijn overgestapt van olie op elektrisch verwarmen via warmtenetten die in lokaal eigendom zijn. Mede hierdoor is Denemarken nu koploper op het gebied van windenergie.

De werkgroep Warmte Zonnecoöperatie West-Friesland werkt samen met de werkgroep Buurtwarmte NH VEINH (vereniging van energie initiatieven Noord-Holland), om de mogelijkheden te onderzoeken voor een warmtenet in Enkhuizen met gebruikmaking van de restwarmte van Karel Bolbloemen gevestigd aan De Gouw.

Werkgroep Buurtwarmte NH-VEINH staat onder leiding van Manuel den Hollander (VEINH, RES, Buurtwarmte NH, NHEC), en bestaat uit de volgende werkgroepen:

Meer weten over dit onderwerp?

Zonneweide project

In de Algemene Leden Vergadering is toegelicht welke overwegingen van toepassing zijn voor onze deelname aan Zonneweides. Om de doelstelling in de energietransitie voor West Friesland te halen ontkomen we niet aan de duurzame energievorm zoals zonneweides.

Daarom staat ZCWF positief ten opzichte van de ontwikkeling van zonneweides, maar wel onder een aantal voorwaarden.  Zo initieert ZCWF zelf geen plannen, maar het initiatief ligt bij de buurt, de Gemeente of de projectontwikkelaar. ZCWF is bereid op uitnodiging van genoemde partijen mee te werken aan het realiseren van zonneweides.

Bewoners in de directe omgeving van de zonneweide nemen het initiatief of zijn vanaf het begin gehoord met als resultaat een brede instemming met de ontwikkeling van de zonneweide; Bewoners doen mee.

Zonneweides in West Friesland komen er sowieso, met of zonder bemoeienis van Zonnecoöperatie West-Friesland. Zonder bemoeienis van coöperaties zoals de onze zien al te vaak waar dat toe leidt; geen betrokkenheid van de omwonenden, laat staan participatie in de inrichting- en meeprofiteren in de opbrengsten. Dat kan en moet anders, dat is de inzet van Zonnecoöperatie West-Friesland. 

ZCWF wil draagvlak en burgerparticipatie bewerkstelligen, financiële participatie van omwonenden en maximale participatie van burgers met inspraak in locatie en ontwerp. Ook stellen we eisen aan het gebruik van de materialen (voldoen aan de 10 principes van UN Global Compact)

ZCWF wil en kan de financiële- en juridische aspecten van de zonneweide op zich nemen om de zonneweide gefinancierd te krijgen en de duurzame productie installatie te beheren.(beheer en administratie)

ZCWF wil en kan de participatie in duurzame productie installaties ook toegankelijk maken voor leden die minder geld hebben maar toch in een project willen participeren. Bij deze laagdrempelige participatie wordt een eerste kleine aanbetaling gedaan en het restantbedrag wordt in 15 jaar betaald door de opgewekte kWh stroom.

Bij deze ontwikkelingen staat het beheersen van de financiële risico’s voorop, zo stapt ZCWF bijvoorbeeld pas in bij oplevering van een zonneweide, maar zijn we wel nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingsfase van het project. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden, die altijd worden gefundeerd op een positieve businesscase.

ZWCW is betrokken bij drie (3) projecten voor zonneweides in de West-Friesland, waar we onze uitgangspunten voor participatie en samenwerking met succes hebben ingebracht. Omwonenden hebben het initiatief genomen, dorpsraden zijn betrokken en gemeenten en projectontwikkelaars zien en erkennen de rol van ZCWF. Voordat de zonneweides er daadwerkelijk komen moeten er nog talrijke (deels ongewisse) procedures worden gevolgd en zal realisatie pas in 2023 of later kunnen plaatsvinden.

ZCWF verkiest een rol als mede regiehouder en zal altijd samenwerking zoeken met collega-coöperaties in de regio, bijvoorbeeld NHEC en HVC, waarmee we expertise delen en meer draagvlak en grotere projecten aankunnen. Daarbij betrekken we ook energieleveranciers zoals onze huidige leverancier Greenchoice.

Indien u mee wil werken om onze doelen te realiseren:, wij zoeken mensen die actief iets willen gaan doen. In uitvoering, ontwikkeling of het hebben van een geschikt dak (vanaf ongeveer 200 m2) . Belangstelling!! Neem contact met ons op.