Elektrische deelauto Historie

Project elektrische deelauto’s West-Friesland

Aanleiding

In april 2019 hebben we met belangstellende deelnemers van de Zonnecoöperatie een bijeenkomst gehouden over mogelijke nieuwe duurzame initiatieven. Vanuit deze bijeenkomst is het idee om te komen tot elektrische deelauto’s verder opgepakt door twee van onze leden (André Beekman en Alex Bezemer)

Elektrische deelauto’s, waar denken we aan?

Met elektrische deelauto’s bereik je meerdere doelen tegelijk.

  • elektrisch rijden is duurzaam en vermindert de uitstoot van fijnstof, stikstof etc
  • met deelauto’s vermindert het aantal geparkeerde auto’s. Zeker in de volle binnensteden is dat een groot voordeel.
  • de kosten van deelauto’s zijn lager in vergelijking met een eigen auto
  • deelauto’s worden geladen met groene energie en kunnen binnenkort ook energie terugleveren aan het net (smart charging)

In de verkenning in Nederland zien we deelauto projecten in vele vormen. Veelal is sprake van een groep van circa 10 deelnemers die 2 tot 4 auto’s beschikbaar hebben. Voor deze auto’s zijn centraal in het woongebied van de deelnemers gereserveerde laadpalen beschikbaar. Met dit aantal deelauto’s is de kans op misgrijpen heel klein. Via een software-platform en een app op je telefoon kun je een auto reserveren en de auto openen. Via de gebruiksvriendelijke app worden ook de gebruiksduur en de gereden kilometers in rekening gebracht.

Het project

Er blijkt in Nederland veel documentatie beschikbaar te zijn over deelauto projecten. Zowel de succesvolle als de mislukte. We oriënteren ons nu uitgebreid op deze informatie om van daaruit een projectplan te schrijven dat past bij het karakter en de schaal van onze regio. Met de gemeenten in West-Friesland zijn eerste contacten gelegd. De reactie op onze plannen is op zich positief, maar er blijken ook veel barrières te zijn aanzien plaatsen en reserveren  van  laadpalen en het verstrekken van parkeervergunningen voor deelauto projecten. Ook zijn elektrisch deelauto’s nog geen onderdeel van de regionale en lokale uitwerking van de klimaat- en energieplannen. We vinden wel gehoor om te trachten elektrische deelauto’s in deze plannen op te nemen.

We onderscheiden drie hoofdgebieden in de verdere uitwerking van het project:
– gebruikers
– voertuigen
– laadpalen 

Gebruikers

Wanneer is voor gebruikers een deelauto nuttig? Los van de behoefte om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld, kun je denken aan de volgende praktijksituaties:

  • mensen zonder auto die toch af en toe een auto willen gebruiken
  • mensen met een eerste of  tweede auto die weinig gebruikt wordt
  • mensen die wonen op plaatsen waar een parkeervergunning nodig is, maar waar die niet verstrekt wordt (binnen Hoorn bijv.)
  • bedrijven die hun poolauto’s in het weekend ter beschikking stellen voor omwonenden

In de komende maanden wordt verder uitgewerkt welk gebruik van deelauto’s in deze regio zinvol en haalbaar is.

Voertuigen

Het exploiteren van meerdere auto’s is geen zaak die je met vrijwilligers blijvend kan uitvoeren. Onderdeel van het project is het verkennen van leveranciers die hier ervaring mee hebben en te komen tot een verstandige keuze voor ons project.

Afhankelijk van de behoeften van de gebruikers kun je hier ook kijken naar meerdere soorten auto’s qua grootte, type ( bijv. personenwagen of een kleine bestelwagen)

Laadpalen

Bij het plaatsen en exploiteren van  laadpalen zijn vele partijen betrokken. Het gaat onder meer over gebruik van openbare grond, kabels leggen, energie beschikbaar hebben, het plaatsen van de laadpaal zelf en het afrekenen van de geleverde energie. Daarnaast is op veel plaatsen ook nog een parkeervergunning nodig voor de deelauto’s of ook een toewijzing van laadpalen specifiek voor dit project. Dat vraagt overleg met vele partijen om het eindresultaat te bereiken en daarmee ook een doorlooptijd van 9 maanden tot een jaar.

Op de ledenvergadering van de zonnecoöperatie, welke is gehouden op 14 november 2019, heeft de werkgroep een presentatie gehouden over het project. Deze presentatie is hier te bekijken

Contact

Voor vragen, suggesties etc over dit deelautoproject kunt u contact met ons opnemen via elektrischedeelauto@zonnecooperatiewestfriesland.nl